Bài 4. Luyện tập este và chất béo


Đề bàiSo sánh chất béo và este về: Thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNắm được khái niệm, đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa...
Đề bàiKhi đun hỗn hợp 2 axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy trieste? Viết công thức cấu tạo của các chất này.Lời giải chi tiết
Đề bàiKhi thủy phân (xúc tác axit) một este thu được glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOH) theo tỉ lệ 2: 1.Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây?Phương pháp giải -...
Đề bàiLàm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.a) Tìm công thức phân tử của...
Đề bàiKhi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat C17H31COONa và m gam natri oleat C17H33COONa.Tính giá trị của a, m. Viết công thức cấu tạo có thể có của X.Phương pháp giải - Xem chi tiết-...
Đề bàiThủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X làA. etyl fomat.           ...
Đề bàiĐốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam nước. Công thức phân tử của X làA. C2H4O2.                     ...
Đề bài10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch natri hiđroxit 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằngA. 22%.         ...