Bài 4. Luyện tập mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xu…


Bài 1. Nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất hữu cơ ngày nay chủ yếu dựa vào:A. khí thiên nhiên                            B. than đá và đá vôiC. thực vật                          ...
Bài 2. a) Vì sao trong sơ đồ mối liên hệ giữa hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon, ankan lại được đặt ở ô trung tâm?b) Xuất phát từ ô trung tâm lần lượt điền vào đó metan, etan và hexan...
Bài 3. Hãy dùng sơ đồ phản ứng chứng tỏ rằng metan có thể tổng hợp được các ancol, anđehit và axit có từ 1 đến 2 nguyên tử C trong phân tử.Giải 
Bài 4. Hãy viết sơ đồ phản ứng từ etilen và toluen điều chế ra các hợp chất sau:a) Etyl benzoat             b) 1-Etyl-4-metylbenzen               c) Benzyl axetatGiảiBaitapSachgiaokhoa.com 
Bài 5. Cho công thức cấu tạo thu gọn nhất của vài dẫn xuất chứa oxi của tecpen như saua) Chúng thuộc chất hữu cơ nào?b) Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn và công thức phân tử của...
Bài 6. Hãy hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau:\(C{H_3}CH = O\buildrel {HCN} \over \longrightarrow A\buildrel {{H_3}O^+,{t^o}} \over \longrightarrow B\buildrel {{H_2}S{O_4},{t^o}} \over \longrightarrow {C_3}{H_4}{O_2}\buildrel {xt,{t^o},p} \over \longrightarrow C\)\(C{H_3}COC{H_3}\buildrel {HCN} \over \longrightarrow D\buildrel {{H_3}O^+,{t^o}} \over \longrightarrow E\buildrel {{H_2}S{O_4},{t^o}} \over \longrightarrow...
Bài 7. Đun nóng 3,21 gam hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ B và C cùng nhóm chức với dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp muối natri của hai axit no đơn chức kế tiếp nhau...
Bài 8. Hãy phân các chất vào các loại sau (một chất có thể thuộc nhiều loại):GiảiA.  eB. b, c.                            C. a, d, e.D. e
Bài 9. Chỉ số xà phòng hóa của chất béo là số mg KOH cần để xà phòng hóa triglixerit và trung hòa axit béo tự do trong 1 gam chất béo (tức xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam...