Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính


Tại sao CPU có thể được coi như bộ não của máy tính?Lời giải:CPU có thể được coi như bộ não của máy tính vì CPU thực hiện các chức năng tính toán, điều khiển và phối hợp mọi hoạt động...
Hãy trình bày tóm tắt chức năng và phân loại bộ nhớ máy tính.Lời giải:* Chức năng và phân loại bộ nhớ máy tính:Bộ nhớ là nơi lưu các chương trình và dữ liệu.Người ta chia bộ nhớ thành hai...
Hãy kể tên một vài thiết bị vào/ra của máy tính mà em biết.Lời giải:Các thiết bị vào/ra được chia thành hai loại chính: thiết bị nhập dữ liệu như bàn phím, chuột, máy quét,... và thiết bị xuất dữ...
Cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann gồm những bộ phận nào?Lời giải:Cấu trúc chung của máy tính gồm các khối chức năng: bộ xử lí trung tâm; thiết bị vào và thiết bị ra (thường...
Em hiểu thế nào là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng? Hãy kể tên một vài phần mềm mà em biết.Lời giải:* Phần mềm hệ thống là các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối...