Bài 4: Một số axit quan trọng


Dung dịch H2SO4 loãng tác dụng được với các chất trong dãy:A. CuO, BaCl2, NaCl, FeCO3B. Cu, Cu(OH)2, Na2CO3,KClC. Fe ; ZnO ; MgCl2 ; NaOHD. Mg, BaCl2 ; K2CO3, Al2O3Trả lời                ...
Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric?a)  Axit sunfuric tác dụng với đồng(II) oxit.b)  Axit sunfuric đặc tác dụng với đồng kim loại.Viết các phương trình hoá học...
Cho những chất sau: đồng, các hợp chất của đồng và axit sunfuric. Hãy viết những phương trình hoá học điều chế đồng(II) sunfat từ những chất đã cho, cần ghi rõ các điều kiện của phản ứng.Trả lời  ...
Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn sau: CuO, BaCl2, Na2CO3}. Hãy chọn một thuốc thử để có thể nhận biết được cả ba chất trên. Giải thích và viết phương trình hoá học.Trả lời...
Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu là: HCl, H2SO4. NaCl, Na2SO4. Hãy nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hoá học. Viết các phương trình hoá học.Trả lời  ...
Cho một lượng bột sắt dư vào 50 ml dung dịch axit sunfuric. Phản ứng xong, thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc).a)  Viết phương trình hoá học.b)  Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng.c)  Tính nồng độ...
Trung hoà 20 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%.a)  Viết phương trình hoá học.b)  Tính khối lượng dung dịch NaOH cần dùng.c)   Nếu trung hoà dung dịch axit sunfuric trên bằng dung dịch KOH 5,6%, có khối...
Cho dung dịch HCl 0,5M tác dụng vừa đủ với 21,6 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, FeCO3. Thấy thoát ra một hỗn hợp khí có tỉ khối đối với H2 là 15 và tạo ra 31,75 gam muối...