Bài 4. Một số axit quan trọng


A. Axit clohiđric HClI. Tính chất1. Tính chất vật lí: Khi hòa tan khí HCl vào nước ta thu được dung dịch HClDung dịch HCl đậm đặc là dung dịch bão hòa hiđroclorua, có nồng độ khoảng 37%, từ đây...
Đề bàiCó những chất: CuO, BaCl2 Zn, ZnO. Chất nào nói trên tác dụng với dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 loãng sinh ra:a) chất khí cháy được trong không khí?b) Dung dịch có màu xanh lam?c) chất kết tủa màu trắng không tan...
Đề bàiSản xuất axit sunfuric trong công nghiệp cần phải có những nguyên liệu chủ yếu nào? Hãy cho biết mục đích của mỗi công đoạn sản xuất axit sunfuric và dẫn ra những phản ứng hóa học.Phương pháp giải...
Đề bàiBằng cách nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi cặp chất sau theo phương pháp hóa học?a) Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 b) Dung dịch NaCl và dung dịch Na2SO4c) Dung dịch Na2SO4 và H2SO4Viết phương trình hóa họcPhương...
Đề bàiBảng dưới đây cho biết kết quả của 6 thí nghiệm xảy ra giữa Fe và dung dịch H2SO4 loãng. Trong mỗi thí nghiệm người ta dùng 0,2 gam Fe tác dụng với thể tích bằng nhau của axit, nhưng có...
Đề bàiHãy sử dụng những chất có sẵn: Cu, Fe, CuO, KOH, C6H12O6 (glucozơ), dung dịch H2SO4 loãng, H2SO4 đặc và những dụng cụ thí nghiệm cần thiết để làm những thí nghiệm chứng minh rằng:a) Dung dịch H2SO4 loãng có những tính chất hóa...
Đề bàiCho một khối lượng mạt sắt dư vào 50 ml dung dịch HCl. Phản ứng xong, thu được 3,36 lít khí (đktc).a) Viết phương trình hóa học;b) Tính khối lượng mạt sắt đã tham gia phản ứngc) Tìm nồng...
Đề bàiHòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100 ml dung dịch HCl 3M.a) Viết các phương trình hóa học.b) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.c)...