Bài 4: Nguyên tử


Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây (chép vào vở bài tập):a)........ và....... có điện tích như nhau, chỉ khác dấu.b)......... và......... có cùng khối lượng, còn.......... có khối lượng rất bé, không đáng kể.c)...
Có thể dùng các cụm từ sau đây để nói về nguyên tử:A.Vô cùng nhỏB. Trung hoà về điệnC. Tạo ra các chấtD. Không chia nhỏ hơn trong phản ứng hoá học( 1 )Hãy chọn cụm từ phù hợp (A,...
Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau:Hãy chỉ ra số proton trong hạt nhân, số electron trong nguyên tử, số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.Trả lời (Lập bảng như trong $GK)Nguyên tửSố...
Theo sơ đồ một số nguyên tử ở bài tập 4.3, hãy chỉ ra:a) Mỗi nguyên tử có mấy lớp electron.b) Những nguyên tử nào có cùng một số lớp electron.c) Nguyên tử nào có số lớp electron như nguyên...
Yêu cầu như bài tập 4.4.a) Nguyên tử nào có sô electron lớp ngoài cùng như nguyên tử natri.b) Nguyên tử cacbon (xem sơ đồ trong bài tập 5, bài 4 - SGK) có số lớp electron như nguyên tử...
Có thể vẽ sơ đồ đơn giản gồm vòng tròn con là hạt nhãn, mỗi vòng cung nhỏ là một lớp với số electron của lớp ghi ở chân. Thí dụ sơ đồ đơn giản của nguyên tử silic trong...