Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)


A. Kiến thức cần nhớ:4. Lập phương của một tổng(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B35. Lập phương của một hiệu:(A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3
Đề bàiTính (a + b)(a + b)2 (với a, b là hai số tùy ý). Lời giải chi tiết(a + b)(a + b)2 = (a + b)(a2 + 2ab + b2 )= a(a2 + 2ab + b2 ) + b(a2 + 2ab + b2 )= a3 + 2a2 b + ab2 +...
Đề bàiTính:a) \({(2{x^2} + 3y)^3}\);                b) \({\left( {{1 \over 2}x - 3} \right)^3}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: Lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu.Lời giải chi tiếta)\(\eqalign{ & {(2{x^2} + {\rm{ }}3y)^3} = {(2{x^2})^3} +...
Đề bàiViết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:a) – x3 + 3x2 – 3x + 1;b) 8 – 12x + 6x2 – x3.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: Lập phương của một tổng, lập...
Đề bàiTính giá trị của biểu thức:a) x3 + 12x2 + 48x + 64               tại x = 6;b) x3 – 6x2 + 12x- 8                     tại x = 22.Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiĐố: Đức tính đáng quý.Hãy viết mỗi biểu thức sau dưới dạng bình phương hoặc lập phương của một tổng hoặc một hiệu, rồi điền chữ cùng dòng với biều thức đó vào bảng cho thích hợp. Sau khi...
Đề bàiBài 1. Chứng minh rằng: \({\left( {a + b} \right)^3} - 3ab\left( {a + b} \right) = {a^3} + {b^3}.\)Bài 2. Tính \({x^3} + {y^3}\), biết \(x + y = 3\) và \(xy = 2.\)Bài 3. Cho \(a + b =...
Đề bàiBài 1. Chứng minh rằng: \({\left( {a - b} \right)^3} + 3ab\left( {a - b} \right) = {a^3} - {b^3}.\)Bài 2. Rút gọn biểu thức: \({\left( {x - 3} \right)^3} - {\left( {x + 3} \right)^3}.\)Bài 3. Cho \(x - y =...
Đề bàiBài 1. Rút gọn biểu thức: \({\left( {{1 \over 2}a + b} \right)^3} + {\left( {{1 \over 2}a - b} \right)^3}\).Bài 2. Tìm x, biết: \({x^3} - 3{x^2} + 3x - 1 = 0.\)Bài 3. Chứng minh rằng giá trị của biểu...
Đề bàiBài 1. Rút gọn biểu thức: \({\left( {x + 5} \right)^3} - {x^3} - 125.\)Bài 2. Tìm x, biết: \({\left( {x - 2} \right)^3} + 6{\left( {x + 1} \right)^2} - {x^3} + 12 = 0.\)Bài 3. Chứng minh rằng giá trị...
Đề bàiBài 1. Tìm x, biết: \({x^3} + 6{x^2} + 12x + 8 = 0.\)Bài 2. Cho \(a + b + c = 0.\)  Chứng minh rằng: \({a^3} + {b^3} + {c^3} = 3abc.\)Bài 3. Chứng minh rằng:\({\left( {a + 2} \right)^3} -...