Bài 4. Phép đối xứng tâm


Cho tứ giác ABCE. Dựng ảnh của tam giác ABC qua phép đối xứng tâm E.Giải:Dựng ảnh của từng điểm  qua phép đối xứng tâm E ta được hình sau:
Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm I(1; 2), M(-2; 3), đường thẳng d có phương trình \(3x - y + 9 = 0\) và đường tròn (C) có phương trình: \({x^2} + {y^2} + 2x - 6y + 6 =...
Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình: \(x - 2y + 2 = 0\) và d đường thẳng  có phương trình: \(x - 2y - 8 = 0\). Tìm phép đối xứng tâm biến d thành...
Cho ba điểm I, J, K không thẳng hàng. Hãy dựng tam giác ABC  nhận I, J, K lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AB, ACGiải:Giả sử tam giác ABC đã dựng được. Lấy điểm M bất...