Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúngCâu 1. Ý nghĩa nào sau đây không phản ánh đúng tình cảnh của công nhân Châu Âu cuối thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XIX?Phản ánh những công...
Hãy nối mốc thời gian ở bên trái với sự kiện lịch sử ở bên phải cho phù hợp.Hướng dẫn làm bài:Nối: 1-C ; 2-A; 3- B
Kết cục của phong trào đấu tranh của công nhân các nước Châu Âu ở nửa đầu thế kỉ XIX ra sao? Hướng dẫn trả lời:Các cuộc đấu tranh cuối cùng đều bị thất bại vì thiếu tổ chức lãnh đạo vững vàng và...
Quốc tế thứ nhất ra đời như thế nào? Hãy trình bày vai trò của Quốc Tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế?Hướng dẫn trả lời:- Ngày 28-9-1864, Công nhân Anh và đại biểu công nhân nhiều...