Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực


- Các căn bậc hai của số thực \(a < 0\) là \(± i\sqrt{|a|}\)- Xét phương trình bậc hai \(a{x^2} + bx + c= 0\) với \(a, b, c \in R\), \(a \ne 0\).Đặt  \(\Delta  = {b^2}-4ac\).- Nếu \(∆ = 0\)...
Đề bàiThế nào là căn bậc hai của số thực dương a?Lời giải chi tiếtCăn bậc hai của một số thực dương a là một số thực b sao cho b2 = a
Đề bàiTìm các căn bậc hai phức của các số sau: \(-7; -8; -12; -20; -121\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtCăn bậc hai của một số thực \(-a\) là \( \pm i\sqrt {\left| a \right|} \)Lời giải chi tiếtCăn bậc...
Đề bàiGiải các phương trình sau trên tập hợp số phức:a) \( - 3{z^2} +2z - 1 = 0\);           b) \(7{z^2} + {\rm{ }}3z + 2 = 0\);     c) \(5{z^2} -7z+ 11=  0\) Phương pháp giải -...
Đề bàiGiải các phương trình sau trên tập hợp số phức:a) \({z^4} + {z^2}-6= 0\);                 b) \({z^4} + 7{z^2} + 10 = 0\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtPhương pháp giải phương...
Đề bàiCho \(a, b, c \in \mathbb R\), \(a \ne 0\), \(z_1\) và \(z_2\) là hai nghiệm của phương trình \(a{z^2} + {\rm{ }}bz{\rm{ }} + {\rm{ }}c{\rm{ }} = {\rm{ }}0\)Hãy tính \({z_1} + {z_2}\) và\({z_1} {z_2}\) theo các hệ số...
Đề bàiCho \(z = a + bi\) là một số phức. Hãy tìm một phương trình bậc hai với hệ số thực nhận \(z\) và \( \overline{z}\) làm nghiệmPhương pháp giải - Xem chi tiếtCách 1:\(z,\overline z \) là nghiệm của phương trình \(\left(...