Bài 4. Phương trình tích


Giải các phương trình sau:a. \(\left( {4x - 10} \right)\left( {24 + 5x} \right) = 0\)b. \(\left( {3,5 - 7x} \right)\left( {0,1x + 2,3} \right) = 0\)c. \(\left( {3x - 2} \right)\left[ {{{2\left( {x + 3} \right)} \over 7} -...
Dùng máy tính bỏ túi để tính giá trị gần đúng các nghiệm của mỗi phương trình sau, làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba.a. \(\left( {\sqrt 3  - x\sqrt 5 } \right)\left( {2x\sqrt 2  + 1} \right)...
Giải các phương trình sau:a. \(\left( {x - 1} \right)\left( {5x + 3} \right) = \left( {3x - 8} \right)\left( {x - 1} \right)\)b. \(3x\left( {25x + 15} \right) - 35\left( {5x + 3} \right) = 0\)c. \(\left( {2 -...
Giải các phương trình sau:a. \(\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + 5x - 2} \right) - \left( {{x^3} - 1} \right) = 0\)b. \({x^2} + \left( {x + 2} \right)\left( {11x - 7} \right) = 4\)c. \({x^3} + 1...
Giải các phương trình bậc hai sau đây bằng cách đưa về dạng phương trình tích.a. \({x^2} - 3x + 2 = 0\)b. \(- {x^2} + 5x - 6 = 0\)c. \(4{x^2} - 12x + 5 = 0\)d. \(2{x^2} +...
Giải các phương trình sau bằng cách đưa về dạng phương trình tích:a. \(\left( {x - \sqrt 2 } \right) + 3\left( {{x^2} - 2} \right) = 0\)b. \({x^2} - 5 = \left( {2x - \sqrt 5 } \right)\left( {x...
Cho phương trình \(\left( {3x + 2k - 5} \right)\left( {x - 3k + 1} \right) = 0\), trong đó k là một số.a. Tìm các giá trị của k sao cho một trong các nghiệm của phương trình là...
Biết rằng x = -2 là một trong các nghiệm của phương trình:\({x^3} + a{x^2} - 4x - 4 = 0\)a. Xác định giá trị của a.b. Với a vừa tìm được ở câu a tìm các nghiệm còn lại...
Cho biểu thức hai biến f (x,y) = (2x – 3y +7)(3x + 2y – 1)a. Tìm các giá trị của y sao cho phương trình (ẩn x) f (x,y) = 0, nhận x = -3 làm nghiệm.b. Tìm các...