Bài 4: Rút gọn phân số


Rút gọn các phân số sau thành phân số tối giản:a) \({{ - 270} \over {450}}\)            b) \({{11} \over {-143}}\)              c) \({{ 32} \over {12}}\)               d) \({{ - 26} \over {-156}}\)Giảia) \({{ - 270} \over...
Một tủ sách có 1400 cuốn, trong đó có 600 cuốn sách toán học, 360 cuốn sách văn học, 108 cuốn sách ngoại ngữ, 35 cuốn sách về tin học, còn lại là truyện tranh. Hỏi mỗi loại sách trên...
Rút gọna) \({{4.7} \over {9.32}}\)                        b) \({{3.21} \over {14.15}}\)                        c) \({{2.5.13} \over {26.35}}\)d) \({{9.6-9.3} \over {18}}\)     ...
Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể)a) 30 phút                  b) 25 phút                 c) 100 phútGiảia) 30 phút = \({{30} \over {60}}\) giờ = \({{1} \over {2}}\) giờ             b) 25 phút...
Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản)a) 45dm2                    b) 300cm2                    c)57500mm2Giảia) \({\rm{}}45{\rm{d}}{m^2} = {{45} \over {100}}{m^2} = {9...
Bạn Lan thường ngủ 9 giờ mỗi ngày. Hỏi thời gian bạn Lan thức chiếm mấy phần của ngày?GiảiThời gian thức trong ngày của bạn Lan là: 24-9=15 (giờ)Thời gian thức cùa bạn Lan chiếm: \({{15} \over {24}} = {5...
Một bể nước có dung tích 5000 lít. Người ta đã bơm 3500 lít vào bể. Hỏi lượng nước cần bơm tiếp cho đầy bể bằng mấy phần của dung tích bể?GiảiSố lượng nước cần bơm thêm là: 5000-3500=1500(lít) Lượng nước...
Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:$${8 \over {18}};{{ - 35} \over {14}};{{88} \over {56}};{{ - 12} \over { - 27}};{{11} \over 7};{{ - 5} \over 2}$$GiảiCách 18.(-27) = -216; 18.(-12) =-216Suy ra 8.(-27)...
Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng các phân số còn lại:$${{15} \over {35}};{{ - 6} \over {33}};{{21} \over {49}};{{ - 21} \over {91}};{{14} \over { - 77}};{{ - 24} \over {104}};{6 \over {22}}$$Giải\({{15} \over {35}}...
Tìm tất cả các phân số bằng phân số \({{21} \over {28}}\) và có mẫu số là số tự nhiên nhỏ hơn 19.GiảiTa có: \({{21} \over {28}} = {3 \over 4}\)Các phân số bằng phân số \({{3} \over {4}}\) và có mẫu...
Tìm các số nguyên x sao cho: \({2 \over x} = {x \over 8}\)Giải\({2 \over x} = {x \over 8} \Rightarrow {x^2} = 16 = {4^2} = {( - 4)^2}\) Suy ra: x= 4 hoặc x = -4
Rút gọn\(A = {{4116 - 14} \over {10290 - 35}}\)  ;              \(B = {{2929 - 101} \over {2.1919 + 404}}\)Giải\({\rm{A}} = {{4116 - 14} \over {10290 - 35}} = {{14.(294 - 1)} \over {35.(294...
Bạn Minh đã tìm ra 1 cách: "rút gọn" phân số rất đơn giản. Này nhé:("Rút gọn" cho 6)("Rút gọn" cho 9)Em hãy kiểm tra xem các kết quả tìm được có đúng không?Em có thể áp dụng “phương pháp”...
Bạn Việt đã tìm ra một vài phân số có tính chất đặc biệt sau đây. Chẳng hạn phân số \({{12} \over {36}}\), nếu đổi chỗ các chữ số ở tử số cũng như ở mẫu thì ta được phân...
Câu 4.1 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Phân số nào dưới đây là phân số tối giản?\(\left( A \right){{125} \over {300}};\)\(\left( B \right){{416} \over {634}};\)\(\left( C \right){{351} \over {417}};\)\(\left( D \right){{141} \over {143}}\)Hãy chọn đáp...
Chứng tỏ rằng \({{12n + 1} \over {30n + 2}}\) là phân số tối giản (n ∈ N).GiảiTa phải chứng tỏ tử số và mẫu của phân số có ước chung lớn nhất bằng 1 (vì n ∈ N)Gọi ước chung của 12n+1...
Cộng cả tử và mẫu của phân số \({{23} \over {40}}\) với cùng một số tự nhiên n rồi rút gọn, ta được \({3 \over 4}\). Tìm số n.GiảiTa có phân số mới: \({{23 + n} \over {40 + n}}\) (n ∈ N)Theo...