Bài 4. Rút gọn phân số


1. Rút gọn phân sốMuốn rút gọn phân số ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung khác 1 và -1 của chúng.2. Phân số tối giảnPhân số tối giản (hay phân số không rút...
Đề bàiRút gọn các phân số sau:\(a)\,\,{{ - 5} \over {10}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\,{{18} \over { - 33}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,c)\,\,{{19} \over {57}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,d)\,\,{{ - 36} \over { - 12}}\)Lời giải chi tiếta) \({{ - 5} \over {10}} = {{ - 5 \div 5} \over {10 \div...
Đề bàiTìm các phân số tối giản trong các phân số sau:\({3 \over 6};\,\,\,\,\,{{ - 1} \over 4};\,\,\,\,\,{{ - 4} \over {12}};\,\,\,\,\,{9 \over {16}};\,\,\,\,\,{{14} \over {63}}\)Lời giải chi tiếtCác phân số tối giản là \(\,\,\,{{ - 1} \over 4};\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {16}};\,\,\,\,\,{{14}...
Đề bàiRút gọn các phân số sau:a)  \(\frac{22}{55}\) ;        b) \(\frac{-63}{81}\) ;       c) \(\frac{20}{-140}\) ;        d) \(\frac{-25}{-75}\) .Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân...
Đề bài Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số...
Đề bàiRút gọn:a)  \(\frac{3.5}{8.24}\) ;                   b) \(\frac{2.14}{7.8}\)                        c) \(\frac{3.7.11}{22.9}\) ;d) \(\frac{8.5-8.2}{16}\) ;               e) \(\frac{11.4-11}{2-13}\) .Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn rút...
Đề bàiViết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể).a) 20 phút                          b) 35 phút    ...
Đề bàiĐổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản):25 dm2 ;               36 dm2 ;            450 cm2 ;             575 cm2.Phương...
Đề bàiTìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:\({{ - 9} \over {33}};{{15} \over 9};{3 \over { - 11}};{{ - 12} \over {19}};{5 \over 3};{{60} \over { - 95}}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtRút...
Đề bàiTrong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:\({{ - 7} \over {42}};{{12} \over {18}};{3 \over { - 18}};{{ - 9} \over {54}};{{ - 10} \over { -...
Đề bàiĐiền số thích hợp vào chỗ trống:\({2 \over 3} = {{} \over {60}};{3 \over 4} = {{} \over {60}};{4 \over 5} = {{} \over {60}};{5 \over 6} = {{} \over {60}}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhân cả tử...
Đề bàiCho tập hợp  A = {0;-3;5}. Viết tập hợp B các phân số \(\frac{m}{n}\) mà m, n ∈ A.(Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số).Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa lấy số...
Đề bàiTìm các số nguyên x và y, biết:\({3 \over x} = {y \over {35}} = {{ - 36} \over {84}}\)Lời giải chi tiếtTa có: \({{ - 36} \over {84}} = {3 \over { - 7}} = {3 \over x};{{...
Đề bàiViết tất cả các phân số bằng \({{15} \over {39}}\) mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số.Phương pháp giải - Xem chi tiếtBước 1: Ta tối giản phân số đã choBước 2: Sau đó...
Đề bàiCho đoạn thẳng AB: Hãy vẽ vào vở các đoạn thẳng  CD, EF, GH, IK biết rằng:\(CD = {3 \over 4}AB;EF = {5 \over 6}AB;GH = {1 \over 2}AB;IK = {5 \over 4}AB.\)Lời giải chi tiếtĐoạn AB được chia thành...
Đề bàiĐố: Một học sinh đã “ rút gọn” như sau:\({{10 + 5} \over {10 + 10}} = {5 \over {10}} = {1 \over 2}\)Bạn đó giải thích: “Trước hết em rút gọn cho 10, rồi rút gọn cho 5”....