Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con


Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử?a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà x – 5 = 13b) Tập hợp A các số tự nhiên x mà x...
Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử ?a. Tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 50.b. Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 8 nhưng nhỏ hơn 9.Giảia. Tập...
Cho \(A = \left\{ 0 \right\}\). Có thể nói rằng A = ∅ hay không?GiảiKhông thể nói A = ∅ vì tập hợp rỗng không có phần tử nào trong khi tập hợp A có một phần tử là 0.
Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 6, tập hợp B các số tự nhiên nhiên nhỏ hơn 8, rồi dùng ký hiệu   để thể hiện mối quan hệ giữa hai tập hợp trên.GiảiTập hợp  \(A =...
Cho tập hợp \(A = \left\{ {8;10} \right\}\) . Điền ký hiệu ∈, ⊂ hoặc = vào ô vuônga. 8……A                     b. \(\left\{ {10} \right\}...A\)                 c....
Tính số phần tử của các tập hợp:a. \(A = \left\{ {40;41;42;...;99;100} \right\}\)b. \(B = \left\{ {10;12;14;...;96;98} \right\}\)c.  \(C = \left\{ {35;37;39;...;103;105} \right\}\)Giảia.Tập hợp A gồm các số tự nhiên liên tiếp từ 40 đến 100 nên số phần tử...
Cho hai tập hợp: \({\rm{A}} = \left\{ {a,b,c,d} \right\},B = \left\{ {a,b} \right\}\)a. Dùng ký hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp A và B.b. Dùng hình vẽ minh họa hai tập hợp A và BGiảia. Ta...
Cho tập hợp \(A = \left\{ {1;2;3} \right\}\) . Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng, cách viết nào sai?1∈A                \(\left\{ 1 \right\} \in A\)              ...
Cho ví dụ hai tập hợp A và B mà \(A \subset B\) và \(B \subset A\)GiảiVí dụ:     A = \(\left\{ {} \right.\)cam, quýt, bưởi\(\left. {} \right\}\)               B = \(\left\{ {} \right.\)quýt, bưởi, cam\(\left....
Cho tập hợp M = \(\left\{ {} \right.\)a,b,c\(\left. {} \right\}\). Viết các tập hợp con của tập hợp M sao cho mỗi tập hợp con đó có hai phần tử.GiảiCác tập hợp con của tập hợp M = \(\left\{ {}...
Gọi A là là tập hợp các học sinh của lớp 6A có hai điểm 10 trở lên, B là tập hợp các học sinh của lớp 6A có 3 điểm 10 trở lên. M là tập hợp các học...
Cho tập hợp A = \(\left\{ {a,b,c,d,e} \right\}\). Số tập hợp con của A mà có bốn phần tử là:(A) 6;               (B) 5;               (C) 4;               (D) 3.Hãy chọn phương án đúng.GiảiChọn (B) 5.
Tìm số phần tử của các tập hợp sau:a) Tập hợp A các tháng dương lịch có 31 ngày;b) Tập hợp B các tháng dương lịch có 30 ngày;c) Tập hợp C các tháng dương lịch có 29 hoặc 28...
Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số?GiảiSố tự nhiên có bốn chữ số bao gồm: \(\left\{ {1000;1001;1002;...9999} \right\}\)Vậy có: (9999 – 1000) + 1 = 9000 số
Có bao nhiêu số chẵn có ba chữ số?GiảiSố tự nhiên chẵn có ba chữ số gồm: \(\left\{ {100;102;104;...;998} \right\}\)Vậy có (998  - 100): 2 +1 = 450 số
Bạn Tâm đánh số trang bằng các số tự nhiên từ 1 đến 100. Bạn Tâm phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?GiảiTừ 1 đến 9 có 9 chữ số có một chữ số. Bạn Tâm phải viết 9...