Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con


A. Tóm tắt kiến thức:1. Một tập hơp có thể có một phần tử,có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào.Tập hợp không có phần tử nào được gọi là tập...
Đề bàiCác tập hợp sau có bao nhiêu phần tử?D = {0}, E = {bút, thước},  \(H = \left\{ {x \in N\left| {x \le 10} \right.} \right\}\) Lời giải chi tiết- Tập hợp D có 1 phần tử là 0- Tập...
Đề bàiCho ba tập hợp: M = {1; 5}, A = {1; 3; 5}, B = {5; 1; 3}.Dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa hai trong ba trường hợp trên.Lời giải chi tiếtTa có:Tập hợp M...
Đề bàiMỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử?a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà x - 8 = 12b) Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 7 = 7.c) Tập hợp...
Đề bài Viết các tập hợp sau  và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử?a) Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 20.b) Tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 nhưng nhỏ...
Đề bàiCho A = {0}. Có thể nói rằng A là tập hợp rỗng hay không?Phương pháp giải - Xem chi tiếtTập rỗng là tập hợp không có 1 phần tử nàoLời giải chi tiếtTập hợp A có một phần...
Đề bàiViết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10, tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 5, rồi dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp trên.Phương pháp giải -...
Đề bài Cho tập hợp A = {15; 24}. Điền kí hiệu ∈, ⊂ hoặc  =  vào ô trống cho đúng.a) 15  A;                  b) {15}  A;             c) {15; 24}  A.Lời giải chi tiếta) 15 ∈ A.b) {15} không phải là một phần tử mà...
Đề bàiTập hợp A = {8; 9; 10;...; 20} có 20 - 8 + 1 = 13 (phần tử)Tổng quát: Tập hợp các số tự nhiên từ a đến b có b - a + 1 phần tử. Hãy tính...
Đề bàiSố chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Hai số chẵn (hoặc lẻ)...
Đề bàiTập hợp C = {8; 10; 12;...;30} có (30 - 8): 2 + 1 = 12(phần tử)Tổng quát:- Tập hợp các số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b có (b - a): 2 +1 phần tử.-...
Đề bàiCho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10,B là tập hợp các số chẵn,N* là tập hợp các số tự nhiên khác 0.Dùng kí hiệu  ⊂ để thể hiện quan hệ của mỗi tập hợp...
Đề bàiCho bảng sau (theo Niên giám năm 1999):Viết tập hợp A bốn nước có diện tích lớn nhất, viết tập hợp B ba nước có diện tích nhỏ nhất.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhìn vào số liệu của...
Đề bàiBài 1. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số?Bài 2. Cho tập hợp \(A = \{0; 1; 2; 3 \}\), viết tất cả các tập con có hai phần tử của tập hợp A.Bài 3. Tính...
Đề bàiBài 1. Cho tập hợp: \(A = \{0; 1; 2;... ; 2010 \}\)   Tính số phần tử của A.Bài 2. Cho tập hợp \(B = \{0; 3; 6;... ;2010 \}\).Tính số phần tử của B.Bài 3. Cho tập hợp...
Đề bàiBài 1. Cho tập hợp \(A =\{ 1; 2; 3; 4\}\).Viết tất cả các tập con của A.Bài 2. Cho tập hợp \(B = \{1; 4 ; 7;...; 2011 \}\). Tính số phần tử của B.Bài 3. Cho tập...
Đề bàiBài 1. Cho tập hợp \(A = \{5;6;7;8\}\). Viết tất cả các tập con của A.Bài 2. Cho tập hợp \(B = \{2; 7;12 ;... ;2012 \}\). Tìm số phần tử của B.Bài 3. Cho tập hợp C các...
Đề bàiBài 1. Cho tập hợp A các số tự nhiên chia hết cho 10 và nhỏ hơn 2010. Tính số phần tử của A.Bài 2. Đánh số trang của cuốn sách gồm 130 trang,cần dùng bao nhiêu chữ số?Lời...
Đề bàiBài 1. Tìm số phần tử của tập hợp A = \({\rm{\{ }}\overline {ab} |a + b = 6 ; a,b ∈\mathbb N,a ≠ 0 \}\).Bài 2. Viết liên tiếp các số 11; 12; 13;...,thành một số \(n =...
Đề bàiBài 1. Viết liên tiếp các số \(1; 2 ; 3 ;...;\) thành một số \(x  = 123...99100.\)Hỏi số x có bao nhiêu chữ số?Bài 2. Viết các tập con có hai phần tử của tập hợp \(A =\{a;...