Bài 4. Sông ngòi


Quan sát hình 1, trang 75 trong SGK, hãy viết tên một số con sông vào các ô trống cho phù hợp.Trả lời:
Nối tên nhà máy thủy điện với tên sông có nhà máy thủy điện đó.             A. Tên nhà máy thủy điện             B. Tên sông             Hòa Bình             Y –a –ly             Trị An             Đồng Nai             Xê Xan             Sông ĐàTrả lời:
Vẽ mũi tên nối ô chữ ở cột A với các ô chữ ở cột B để thể hiện mối quan hệ giữa khí hậu với lực lượng nước của sông.Trả lời:
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.☐ Mạng lưới sông ngòi nước ta thưa thớt.☐ Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa.☐ Sông ở miền Trung ngắn và dốc.☐ Sông ở nước ta chứa...
Hãy nêu vai trò của sông ngòi.Trả lời:Vai trò của sông ngòi:- Bồi đắp nên nhiều đồng bằng.- Cung cấp nước cho sản xuất và đời sống của nhân dân.- Là đường giao thông quan trọng.- Phát triển thủy điện.-...