Bài 4: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ


Phát biểu các định nghĩa môi trường axi, trung tính và kiềm theo nồng độ \({H^ + }\) và pH.GiảiMôi trường axit \(\left[ {{H^ + }} \right] > {10^{ - 7}} \Rightarrow pH < 7\)  Môi trường bazơ \(\left[ {{H^ +...
Một dung dịch có\(\left[ {O{H^ - }} \right] = 2,{5.10^{ - 10}}M\)  Môi trường của dung dịch là:A. axit.                                      C. Trung tính.B....
Trong dung dịch \(HN{O_3}\)  0,010M, tích số ion của nước là:A. \(\left[ {{H^ + }} \right]\left[ {O{H^ - }} \right] = 1,{0.10^{ - 14}}\).B. \(\left[ {{H^ + }} \right]\left[ {O{H^ - }} \right] > 1,{0.10^{ - 14}}\).C. \(\left[ {{H^ +...
Một dung dịch có\(\left[ {{H^ + }} \right] = 4,{2.10^{ - 3}}M\) , đánh giá nào dưới đây là đúng?A. pH = 3,00.                          B. pH = 4,00.C. pH <...
Một dung dịch có pH=5,00, đánh giá nào dưới đây là đúng:A. \(\left[ {{H^ + }} \right] = 2,{0.10^{ - 5}}M\).                             B. \(\left[ {{H^ + }} \right] = 2,{0.10^{ - 4}}M\).C. \(\left[ {{H^ + }} \right] = 1,{0.10^{ - 5}}M\).                                           D....
\({K_a} ( \left[ {C{H_3}COOH} \right] )= 1,{75.10^{ - 5}};\)\({K_a}\left( {HN{O_2}} \right) = 4,{0.10^{ - 4}}\).Nếu 2 axit có nồng độ mol bằng nhau và ở cùng một nhiệt độ, khi quá trình điện li ở trạng thái cân bằng, đánh...
Hai dung dịch axit đưa ra ở câu 6 có cùng cùng nồng độ mol và nhiệt độ, axit nào có độ điện li  lớn hơn?GiảiTa có\(\eqalign{  & K_a{{{(HN{O_2})}}} > K_a({{{C{H_3}COOH}}})    \cr  &  \Rightarrow {\left[ {{H^ + }} \right]_{_{HN{O_2}}}}...
Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.GiảiChất chỉ thị axit – bazơ: là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá...
Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 300,0 ml dung dịch có pH = 10,0?GiảiTa có: \(pH = 10 \Rightarrow pOH = 14 - 10 = 4 \)\(\Rightarrow \left[ {O{H^ - }} \right] = {10^{ - 4}}M\)\( \Rightarrow n_{OH^-}...
a) Tính pH của dung dịch chứa 1,46 g HCl trong 400,0 ml.b) Tính pH của dung dịch tạo thành sau khi trộn 100,0 ml dung dịch HCl 1,00M với 400,0 ml dung dịch NaOH 0,375M.Giảia) \({n_{HCl}} = {{1,46} \over...