Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình


Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Các phép gán sau đây có hợp lệ không?a) A: = 4 ;b) X: = 3242 ;c) X:...
Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng. Cho vài ví dụ về khai báo biến và hằng?Trả lời: Khác nhau giữa biến và hằng là:- Hằng: Giá trị của hằng không thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương...
Giả sử ta đã khai báo một hằng Pi với giá trị 3.14. Có thể gán lại giá trị 3.1416 cho Pi trong phần thân chương trình được không, tại sao?Trả lờiKhông thể gán được, vì một tên hằng không...
Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?a. Var tb: real ;b. Var 4hs: integer ;c. Const x: real ;d. Var R = 30 ;Lời giải:Đáp án đúng là đáp án a.  Var tb: real ; vì  cách khai báo...
Hãy liệt kê các lỗi nếu có trong chương trình dưới đây và sửa lại cho đúng: var a, b: = Integer ;const c: = 3 ;begina: = 200 b: = a / c ;write ( b ) ;readlnend.Lời giảiCác lỗi:...
Hãy cho biết các kiểu dữ liệu của các biến cần khai báo dùng để viết chương trình để giải các bài toán dưới đây: a. Tính diện tích S của hình tam giác với độ dài một cạnh là...