Bài 4: Thực hành trồng cây thẳng hàng


Hãy nêu cách trồng cây thẳng hàng với mỗi trường hợp saua) Hãy trồng 5 cây thành 2 hàng, mỗi hàng có 3 cây.b) Hãy trồng 6 cây thành 3 hàng, mỗi hàng có 3 cây.c) Hãy trồng 7 cây...