Bài 4. Thực hành: Trồng cây thẳng hàng


1.Nhiệm vụa, Chôn các cọc hàng rào nằm giữa hai cột mốc A và B.b, Đào hố trong cây thẳng hàng với hai cây A  và B đã có bên lề đường.2.  Chuẩn bịMỗi nhóm hai học sinh chuẩn bị:-  Ba...