Bài 4 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao


  a) Đổi số đo độ của các cung tròn sau thành số đo radian (chính xác đến phần nghìn):21o30' và 75o54'.b) Đổi số đo radian của các cung tròn sau ra số đo độ: 2,5 (rad) và 2/π (rad) (có thể dùng máy tính bỏ túi).Đáp ána) Ta có:\(\eqalign{ &...

  a) Đổi số đo độ của các cung tròn sau thành số đo radian (chính xác đến phần nghìn):

  21o30′ và 75o54′.

  b) Đổi số đo radian của các cung tròn sau ra số đo độ: 2,5 (rad) và 2/π (rad) (có thể dùng máy tính bỏ túi).

  Đáp án

  a) Ta có:

  \(\eqalign{
  & {21^0}30′ = {{21,5\pi } \over {180}} \approx 0,375\,\,(rad) \cr
  & {75^0}54′ = {{75,9\pi } \over {180}} \approx 1,325\,\,(rad) \cr} \)

  b) Ta có:

  \(\eqalign{
  & 2,5\,rad\,\, = \,{({{2,5.180} \over \pi })^0} \approx {143^0}14′ \cr
  & {2 \over \pi }rad\, = ({{{2 \over \pi }180} \over \pi }) = {({{360} \over \pi })^0} \approx {36^0}29′ \cr} \)

  BaitapSachgiaokhoa.com