Bài 4 trang 70 SGK Sinh học 8


  Đề bàiThử nhìn đồng hồ và đếm nhịp thở của mình trong 1 phút lúc bình thường (thở nhẹ) và sau khi chạy tại chỗ 1 phút (thở mạnh). Nhận xét kết quả và giải thích.Lời giải chi tiết- Nhận xét kết quả sau khi thực hành thí nghiệm. -...

  Đề bài

  Thử nhìn đồng hồ và đếm nhịp thở của mình trong 1 phút lúc bình thường (thở nhẹ) và sau khi chạy tại chỗ 1 phút (thở mạnh). Nhận xét kết quả và giải thích.

  Lời giải chi tiết

  – Nhận xét kết quả sau khi thực hành thí nghiệm.

  – Giải thích: khi hoạt động, nhu cầu O2 của cơ thể tăng, nên nhịp thở tăng để thỏa mãn nhu cầu O2 của cơ thể.