Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn


Đề bàiVì sao một đường thẳng và một đường tròn không thể có nhiều hơn hai điểm chung? Lời giải chi tiếtNếu đường thẳng và đường tròn có nhiều hơn hai điểm chung thì khi đó đường tròn sẽ đi qua...
Đề bàiHãy chứng minh khẳng định trên Lời giải chi tiếtOH là một phần đường kính vuông góc với AB( \Rightarrow \) H là trung điểm của \(AB \Rightarrow HA{\rm{ }} = {\rm{ }}HB\)Xét tam giác OHB vuông tại H có:\(\eqalign{&...
Đề bàiCho đường thẳng a và có một điểm O cách a là 3cm. Vẽ đường tròn tâm O bán kính 5cm.a) Đường thẳng a có vị trí như thế nào đối với đường tròn (O)? Vì sao?b) Gọi B...
Đề bàiĐiền vào các chỗ trống (...) trong bảng sau (\(R\) là bán kính của đường tròn, \(d\) là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng):\(R\)\(d\)Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn\(5cm\)\(6cm\)\(4cm\)\(3cm\)…\(7cm\)…Tiếp xúc nhau…  Phương pháp giải -...
Đề bàiTrên mặt phẳng tọa độ \(Oxy\), cho điểm \(A(3;4)\). Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn \((A;3)\) và các trục tọa độ.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCho đường tròn \((O;R)\) và đường thẳng \(a\), gọi...
Đề bàiCho đường thẳng \(xy\). Tâm của các đường tròn có bán kính \(1cm\) và tiếp xúc với đường thẳng \(xy\) nằm trên đường nào?Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Xác định xem tâm đường tròn cách đường thẳng...
Đề bàiCho đường tròn tâm \(O\) bán kính \(6cm\) và một điểm \(A\) cách \(O\) là \(10cm\). Kẻ tiếp tuyến \(AB\) với đường tròn (\(B\) là tiếp điểm). Tính độ dài \(AB\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Nếu một...
Đề bàiCho nửa đường tròn (O), đường kính AB và một dây cung CD. Vẽ AP và BS vuông góc với CD. Chứng minh:a. P và S ở bên ngoài đường tròn.b. \(PC = DS\)Lời giải chi tiếta. Ta có:...
Đề bàiCho ∆ABC vuông tại A có \(AB = 3cm, AC = 4cm\). Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2,8cm. Hãy xác định vị trí tương đối của đường thẳng BC và đường tròn (A; 2,8cm)Lời giải chi tiếtKẻ...
Đề bàiCho hình vuông ABCD. Trên đường chéo BD lấy \(BH = BA\) (H nằm giữa hai điểm B và D). Qua H kẻ đường thẳng vuông góc với BD và đường này cắt AD tại O.a. So sánh OA,...
Đề bàiCho ∆ABC cân tại A, đường cao AH và BK cắt nhau tại I. Chứng minh rằng HK là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AI.Lời giải chi tiếtGọi O là tâm đường tròn đường kính AI. Hiển...
Đề bàiCho ∆ABC có \(AB = 6cm, AC = 8cm\) và \(BC = 10cm\). Vẽ đường tròn (B; BA) và đường tròn (C; CA).a. Chứng minh rằng AB là tiếp tuyến của đường tròn (C; CA) và AC là tiếp...