Bài 4. Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX


Nối các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.Chính sách khai thác của thực dân Pháp đối với đất nước ta là:Trả lời:
Hãy nêu các giai cấp, tầng lớp xã hội mới xuất hiện ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.Trả lời:Những giai các, tầng lớp mới: công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức,...
Quan sát các hình sau đây:Hình 1. Kéo cày thay trâuHình 2. Phu kéo xe thời Pháp thuộcHãy nêu cảm nghĩ về tình cảnh người nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.Trả lời:Người nông...
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.Những thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:☐ Bộ máy cai trị thuộc địa được hình thành.☐ Thành thị phát triển, buôn...
Những thay đổi của xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX liệu có làm cho nước ta giàu mạnh, nhân dân ta được tự do?Trả lời:Những thay đổi của xã hội Việt Nam cuối...