Bài 4. Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX


Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.Trả lời:Xuất hiện nhiều nhà máy, hầm mỏ, đồn điền,…
Quan sát hình 3, em hãy nêu nhận xét về tình cảnh người nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.Trả lời:Người nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX bị thực dân...
1. Từ cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam đã xuất hiện những ngành kinh tế mới nào?Trả lời:- Xây dựng các hầm mỏ khai thác khoáng sản, nhất là than- Các nhà máy điện, nước, xi măng, dệt, được xây dựng -...
2. Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới nào trong xã hội?Trả lời:Sự xuất hiện các ngành kỉnh tế mới đã tạo ra những thay đổi trong xã hội Việt Nam: các...