Bài 40: Ancol


8.7. Trong các chất dưới đây, chất nào là ancol? A. B. C. D. \(C{H_3} - C{H_2} - O - C{H_3}\)8.8. Chất  có tên là gì trong các tên đã cho? A. 1,1-đimetyletanol B. 1,1-đimetyletan-1-olC. isobutan-2-olD. 2-metylpropan-2-ol8.9. Ancol isobutylic có công thức cấu tạo như thế nào?A. B. C. D.  Hướng dẫn...
 8.10. Trong số các ancol sau đây:A. CH3-CH2-CH2-OHB. CH3-CH2-CH2-CH2-OHC. CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OHD. CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH1. Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?2. Chất nào có khối lượng riêng cao nhất?3. Chất nào dễ tan nhất trong nước?8.11. Trong số các phản ứng hoá học dưới đây,...
8.12. Viết phương trình hoá học của phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây, ghi rõ điều kiện của từng phản ứng.Tinh bột  Glucozơ  Ancol etylic  Anđehit axetic Hướng dẫn trả lời:\({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O\)  \(n{C_6}{H_{12}}{O_6}\)\({C_6}{H_{12}}{O_6}\)  \(2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}\)\({C_2}{H_5}OH + CuO\)  \({C_2}{H_5}OH +...
8.13. Từ ancol propylic và các chất vô cơ, có thể điều chế propen, propyl bromua, đipropyl ete. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện các chuyển hoá đó. Hướng dẫn trả lời:\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2}...
8.14. Chất A là một ancol no mạch hở. Để đốt cháy hoàn toàn 0,35 mol A phải dùng vừa hết 31,36 lít 02 (đktc). Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của A.Hướng...
8.15. Chất X là một ancol không no đơn chức, phân tử có 1 liên kết đôi. Để đốt cháy hoàn toàn 1,45 g X cần dùng vừa hết 2,24 lít \({O_2}\) (đktc).Xác định công thức phân tử, viết công thức...
8.16. Hỗn hợp M chứa hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Để đốt cháy hoàn toàn 35,6 g hỗn hợp M cần dùng vừa hết 63,84 lít 02 (đktc).Hãy xác định công...
8.17. Hỗn hợp A chứa 2 ancol no, đơn chức, mạch hở. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cần dùng vừa hết 3,36 lít 02 (đktc). Trong sản phẩm cháy, khối lượng C02 nhiều hơn khối lượng H20...
8.18. Hỗn hợp A chứa glixerol và một ancol đơn chức. Cho 20,3 g A tác dụng với natri (lấy dư) thu được 5,04 lít H2 (đktc). Mặt khác 8,12 g A hoà tan vừa hết 1,96 g Cu(OH)2.Xác định...
8.19. Đun một hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2S04 ở 140°C, thu được 72 g hỗn hợp 3 ete với số mol bằng nhau. Khối lượng nước tách ra trong quá trình tạo thành các...
8.20*. Hỗn hợp khí A chứa 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Tỉ khối của A đối với khí nitơ là 1,35.1. Xác định công thức phân tử 2 anken.2. Nếu hiđrat hoá một lượng hỗn hợp...