Bài 40. Anken : Tính chất, điều chế và ứng dụng


Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử \({C_4}{H_8}\) khi tác dụng với HBr cho một sản phẩm duy nhất. Công thức cấu tạo của X là\(\eqalign{  & A.\,C{H_2} = CHC{H_2}C{H_3}\cr&B.\,C{H_3}CH = CHC{H_3}  \cr  & C.\,C{H_2} = C{(C{H_3})_2}\cr&D.\,C{H_3}CH...
Hai chất X,Y mạch hở có công thức phân tử \({C_3}{H_6},{C_4}{H_8}\) và đều tác dụng được với nước brom. X và Y làA. hai anken hoặc xicloankan vòng ba cạnhB. hai anken hoặc ankan.C. hai anken đồng đẳng của nhau.D....
 Có hai ống nghiệm đựng nước brom (màu vành nhạt). Thêm vào ống thứ nhất một ít pentan và ống thứ hai một ít pent-2-en, sau đó lắc nhẹ cả hai ống nghiệm. Kết quả: ống nghiệm thứ nhất có...
Dẫn khí etilen vào dung dịch axit sunfuric đậm đặc thu được etyl hiđrosunfat. Pha loãng và đun nóng hỗn hợp, etyl hiđrosunfat bị thủy phân tạo thành ancol etylic và axit sunfuric. Viết các phương trình hóa học của...
Cho hỗn hợp X gồm etilen và \({H_2}\) có tỉ khối so với \({H_2}\) bằng 4,25. Dẫn X qua bột niken nung nóng (hiệu suất phản ứng hiđro hóa anken bằng 75%), thu được hỗn hợp Y. Tính tỉ khối...
Dẫn 3,584 lít khí hỗn hợp X gồm 2 anken A và B liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng vào nước brom (dư), thấy khối lượng bình đựng nước brom tăng 10,50 g.a) Tìm công thức phân tử của...
Cho một lượng anken X tác dụng với \({H_2}O\) (có xúc tác \({H_2}S{O_4}\) ) được chất hữu cơ Y, thấy khối lượng bình đựng nước ban đầu tăng 4,2 g. Nếu cho mọt lượng X như trên tác dụng với...
Khi đốt một thể tích hiđrocacbon A mạch hở cần 30 thể tích không khí, sinh ra 4 thể tích \(C{O_2}\). A tác dụng với hiđro (xúc tác Ni), tạo thành một hiđrocacbon no mạch nhánhXác định công thức phân...
Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) một hiđrocacbon X mạch hở, sau đó dẫn sản phẩm cháy lần lượt đi qua dung dịch \({H_2}S{O_4}\) và dung dịch \(Ca{(OH)_2}\,dư\). Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình đựng dung dịch axit...