Bài 40: Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng


Có 3 ống nghiệm đều chứa dung dịch  loãng. Cho vài giọt hexan vào ống nghiệm thứ nhất, vài giọt hex-1-en vào ống nghiệm thứ 2. Lắc đều ống nghiệm, để yên thì thu được kết quả như hình 6.5. a)...
a) Viết công thức cấu trúc của hiđrocacbon sinh ra khí đehiđro hóa butan với xúc tác ở nhiệt độ \({500^o}C\)b) Nêu ý nghĩa của phản ứng trênGiải  Cấu trúc but-2-en: b) Ý nghĩa: Phản ứng trên cùng dùng để điều chế...
Trong số 20 hóa chất được sản xuất nhiếu nhất, \(H_2SO_4\) đứng đầu, etilen chiếm vị trí thứ tư, propilen đứng thứ 9, clo xếp thứ 10…Hãy nêu lí do làm cho etilen và propilen chiếm được thứ bậc cao...
Vì sao anken hoạt động hóa học mạnh hơn cả anken? Hãy viết phương trình hóa học của propen dưới tác dụng của các tác nhân và điều kiện phản ứng sau:a) \(B{r_2}\) trong \(CC{l_4}\)           b) \(HI\) ...
Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:a) Anken là chất kị nước         [ ]b) Anken là chất ưa dầu mỡ        [ ]c) Liên kết đôi kém...
a) Phản ứng trung hợp là gì? Hệ số trùng hợp là gì? Cho thí dụ.b) Viết sơ đồ phản ứng trùng hợp isobutilen và chỉ rõ polisobutilen nếu hệ số trùng hợp trùn bình của nó là 1500.                                                Giải-...
Hiđro hóa hoàn toàn một mẫu olefin thì hết 448 ml \({H_2}\) (đktc) và thu được một ankan phân mảnh. Cũng lượng olefin đó khi tác dụng với brom thì tạo thành 4,32 g dẫn xuất đibrom. Giả thiết hiệu...
Có 3 anken A1, A2 và A3 khi cho tác dụng với \({H_2}\) có xúc tác Ni ở \({50^o}C\) đều tạo thành 2-metylbutan. Hãy xác định công thức cấu tạo, gọi tên 3 anken và cho biết quan hệ đồng...
Một hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử C trong phân tử và có cùng số mol. Hỗn hợp này vừa đủ làm mất màu 80,0 g dung dịch 20% brom trong \(CC{l_4}\). Khi...
2,8 g anken A vừa đỉ làm mất màu dung dịch chứa 8,0 g \(B{r_2}\)a) Viết phương trình hóa học (dùng công thức chung anken \({C_n}{H_{2n}}\) ) và tính khối lượng mol phân tử của A.b) Biết rằng khi hiđrat...