Bài 40 : Các hạt sơ cấp


40.1. Trong phạm vi kích thước và cấu tạo xét trong bài này, những hạt nào không thể coi là hạt sơ cấp?A. Electron.            B. Hạt nhân hiđrô.C. Nơtron.              D....
40.4. Không kể hạt phôtôn, hạt sơ cấp nào nhẹ nhất hiện nay được biết đến?Hướng dẫn giảiHạt nơtrinô \(v_e\) và phản hạt của nó
40.5*. Trong phân ứng sau có bảo toàn khối lượng không?\(e^-\) + e+ = 2\(\gamma \)(êlectron + pôzitron ⟹ hai phôtôn)Hướng dẫn giảiTrong phản ứng đó vẫn có bảo toàn khối lượng, vì hạt phôtôn có khối lượng tĩnh bằng 0,...