Bài 40: Dầu mỏ và khí tự nhiên


40.1.   Dầu mỏ có đặc điểm:A. Dễ tan trong nước.B. Không tan trong nước và nổi lên mặt nước,C. Không tan trong nước và chìm dưới nước.D. Có nhiệt độ sôi là 220°C.Trả lời            ...
40.2.   Thành phần chính của khí thiên nhiên làA. Metan.B. Metan và axetilen.C. Etilen và axetilen.D. Metan và Etilen.Trả lời                  Đáp án A. 
Dựa vào sơ đồ chưng cất dầu mỏ (tr. 127 SGK), hãy so sánh nhiệt độ sôi, khả năng bay hơi, phân tử khối của các chất có trong xăng với các chất có trong dầu hoả và các chất...
Phản ứng crăckinh ở dạng tổng quát được viết như sau:\({C_n}{H_{2n + 2}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_a}{H_{2a + 2}} + {C_b}{H_{2b}}\)Dựa vào phản ứng tổng quát, hãy viết các phương trình hoá học sau:\({C_{10}}{H_{22}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{12}} +?\)\({C_{11}}{H_{24}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_5}{H_{12}}...
40.5.   Nêu biện pháp xử lí môi trường trong các trường hợp sau:a)  Tàu chở dầu gặp sự cố và dầu tràn ra biển.b) Dầu mỏ ngấm vào cát ở ven biển.Trả lời              ...
40.6.   Em hãy kể một số tác hại của sự cố để dầu tràn ra biển.Trả lời                                 Một số tác hại khi dầu tràn ra...
40.7.  Khi crăckinh pentan có công thức C5H12 ở điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối đối với H2 là 20.Giả thiết khi crăckinh chỉ xảy ra phản ứng C5H12 ------> C2H6 + C3H6Tính...