Bài 40. Địa lí ngành thương mại


Dựa vào bảng 40.1. em có thể rút ra nhận xét gì về tình hình xuất nhập khẩu của một số nước có nền ngoại thương phát triển hàng đầu trên thế giới năm 2001.Hướng dẫn giải:- Các nước này...
Thế nào là ngành thương mại? Vai trò của ngành thương mại đối với việc phát triển kinh tế- xaz hội đất nước?Hướng dẫn giải:- Thương mại: là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng thông qua việc luân...
Trình bày đặc điểm của thị trường thế giới?Hướng dẫn giải:- Thị trường thế giới hiện nay là một hệ thống toàn cầu.- Sự ra đời của tổ chức thương mại thế giới (WTO) và nhiều tổ chức kinh tế...
Cho bảng số liệu sau:a) Tính giá trị xuất khẩu bình quân theo đầu người của các quốc gia trên.b) Vẽ biểu đồ hình cột để thể hiện.c) Rút ra nhận xét.Hướng dẫn giải:a) Tính giá trị xuất khẩu bình...
Thương mại là khâu nối liền sản xuất với tiêu dùng thông qua việc luân chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua.Hoạt động thương mại có vai trò điều tiết sản xuất vi trong một nền...
a) Cán cân xuất nhập khẩuQuan hệ so sánh giá trị giữa hàng xuất khẩu (còn gọi là kim ngạch xuất khẩu) với giá trị hàng nhập khẩu (kim ngạch nhập khẩu) được gọi là cán cân xuất nhập khẩu....
Do nhu cầu mở rộng các mối liên hệ kinh tế trên thế giới nên nhiều liên kết kinh tế trên thế giới xuất hiện, điều đó góp phần đẩy nhanh xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế -...
Thị trường thế giới hiện nay là một hệ thống toàn cầu. Sự ra đời của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và nhiều tổ chức kinh tế ờ các khu vực khác trên thế giới cho thấy xu...
-Thị trường được hiểu là nơi gặp gỡ giữa người bán (bên bán) và người mua (bên mua). Thị trường hoạt động được là nhờ có sự trao đổi giữa người bán và người mua về những sản phẩm hàng...
Dựa vào sơ đồ trên, em hãy trình bày các khái niệm về hàng hóa, dịch vụ, vật ngang giá?Hướng dẫn giải:- Hàng hóa: Vật đem ra trao đổi trên thị trường. Hàng hóa là sản phẩm của lao động,...
Quan sát hình 40, em có nhận xét gì về tình hình xuất nhập khẩu trên thế giới.Hưóng dẫn giải:- Các nước ở châu Âu, châu Á (kể cả Ô-xtrây-li-a, không kể Trung Đông), Bắc Mĩ có tỉ irons buôn...