Bài 40. Dòng điện Fu-cô


Chọn phát biểu sai.A. Một tấm kim loại dao động giữa hai cực một nam châm thì trong tấm kim loại xuất hiện dòng điện Fu-cô.B. Hiện tượng xuất hiện dòng điện Fu-cô thực chất là hiện tượng cảm ứng...