Bài 40: Khái quát về nhóm oxi


Bài 6.1 trang 48 SBT Hóa Học 10 Nâng caoHãy cho biết sự biến đổi về: bán kính nguyên tử, cấu hình electron lớp ngoài cùng, độ âm điện, tính hợp chất với hiđro và hợp chất hiđroxit của những...
Bài 6.2 trang 48 SBT Hóa Học 10 Nâng caoVì sao trong nhóm oxi, nguyên tố oxi hóa có số oxi hóa -2, còn các nguyên tố lưu huỳnh, selen và telu ngoài số oxi hóa -2 còn có số...
Bài 6.3 trang 48 SBT Hóa Học 10 Nâng caoHãy tự sưu tầm những thông tin trong sách giáo khoa, các tài liệu tham khảo về hóa học để lập bảng về cấu tạo, tính chất của các nguyên tố...
Bài 6.4 trang 49 SBT Hóa Học 10 Nâng caoCấu hình electron sau đây là của nguyên tử nào?Cấu hình electronNguyên tửA.  \(1{s^2}2{s^2}2{p^4}\)a. SB.  \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^4}\)b. OC.  \(1{s^2}2{s^2}2{p^5}\)c. ClD.  \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^5}\)d. F đ. NGiảiA – bB – aC – dD – c.
Bài 6.5 trang 49 SBT Hóa Học 10 Nâng caoCấu hình electron nguyên tử nào sau đây là bền vững nhất?A. \(1{s^2}2{s^2}2{p^4}\)B. \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^4}\)C. \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}\)D. \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}\)GiảiChọn C.