Bài 40. NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH


8.1. Có các dung dịch không màu đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn: ZnS04, Mg(NO3)2, A1(NO3)3. Để phân biệt các dung dịch trên, có thể dùngA. quỳ tím.                  ...
Có các mẫu phân đạm sau: NH4Cl (đạm một lá), NH4NO3(đạm hai lá), NaNO3 (đạm nitrat) và (NH4)2SO4 (đạm sunfat). Trình bày cách phân biệt các mẫu phân đạm trên.Hướng dẫn trả lời:Hoà tan vào nước được các dung dịch.Cho quỳ...
Cho dung dịch Na2CO3 và dung dịch hỗn hợp NaHCO3 và Na2CO3. Trình bày phương pháp hoá học phân biệt hai dung dịch trên.Hướng dẫn trả lời:Cho dung dịch BaCl2 đến dư vào 2 dung dịch, sau đó lọc bỏ...
Làm thế nào để phân biệt được hai loại phân lân: supephotphat đơn và supephotphat kép.Hướng dẫn trả lời:Hoà tan một lượng nhỏ mỗi mẫu phân lân vào nước. Phân lân supephotphat đơn có Ca(H2PO4)2 tan trong nước và CaSO4...
Cho các chất rắn sau: NaNO3, CaCO3, BaSO4, Zn(NO3)2, Na2CO3. Chỉ dùng thêm tối đa hai hoá chất có thể phân biệt được các chất trên hay không?Hướng dẫn trả lời:Có thể dùng H2O và dung dịch HCl để phân...