Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch


Đề bàiCó 5 dung dịch hóa chất không nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0,1 M của một trong các muối sau: KCl, Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S, K2SO4.Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng, nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch, thì...
Đề bàiCó 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 1 cation sau: Ba2+, NH4+, Al3+. Trình bày cách nhận biết chúng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào các phản ứng đặc trưng của cation để nhận biết ra chúng.Lời...
Đề bàiDung dịch A chứa đồng thời các cation Fe2+, Al3+. Trình bày cách tách  và nhận biết mỗi ion từ dung dịch A.Lời giải chi tiếtCách tách 2 ion từ hỗn hợp:-  Cho NaOH đến dư vào hỗn hợp...
Đề bàiCó 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+ nồng độ khoảng 0,1 M. Bằng cách dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch, có thể nhận biết được...
Đề bàiCó 2 dung dịch riêng rẽ chứa các anion: NO3-, CO32-. Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết phương trình hóa học.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDùng dung dịch axit để phân biệt...
Đề bàiCó dung dịch chứa các anion: CO32- và SO42-. Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết phương trình hóa học.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDùng dd axit nhận biết ra CO32- vì có khí thoát...
1. Thuốc thử với một số cation2. Thuốc thử với một số anion