Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp …


Đề bàiCho bảng số liệu (bảng 40.1 trang 183 sgk Địa lí 12).Dựa vào bảng số liệu và các tài liệu báo cáo do học sinh sưu tầm và giáo viên cung cấp, hãy viết một bài báo cáo ngắn...
Đề bàiCho bảng số liệu (bảng 40.2 trang 184 sgk Địa lí 12):Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ qua các năm trên. Nêu nhận xét.Phương...