Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở độn…


   Với mỗi loài động vật được xem, cần lưu ý những điểm sau:     - Mô tả quá trình phân chia tế bào và hình thành các cơ quan diễn ra ở giai đoạn phôi thai của loài động...
Đề bàiCâu 1. Đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp làA.  làm tăng kích thước chiều dài của câyB. diễn ra hoạt động của tầng sinh bầnC. diễn ra cả ở cây Một lá mầm và cây Hai lá...
Đề bàiCâu 1: Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?a/ Ở đỉnh rễ.b/ Ở thân.c/ Ở chồi nách.d/ Ở chồi đỉnh.Câu 2: Lấy tuỷ làm tâm, sự phân bố của mạch rây sơ cấp và...
Đề bàiCâu 1.Quan sát  mặt cắt ngang thân,  sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân làA. Bần → tầng sinh bần → mạch rây thứ cấp → tầng phân sinh bên → gỗ dác →...
Đề bàiCâu 1.Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước củaA. các hệ cơ quan trong cơ thểB. cơ thể do tăng kích thước và số lượng tế bàoC. các mô trong cơ thểD. các...
Đề bàiCâu 1. Cho các loài sau:⦁ Cá chép⦁ Gà⦁ Ruồi⦁ Tôm⦁ Khi⦁ Bọ ngựa⦁ Cào Cào⦁ Ếch⦁  Cua⦁ MuỗiNhững loài sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn làA. (1), (4), (6), (9) và (10)B. (1), (4),...
Đề bàiCâu 1 (4,0 điểm)Thế nào là sinh trưởng, phát triển ở thực vật? Cho biết mối quan hệ giữa hai quá trình này ở thực vật.Câu 2 (6,0 điểm)Vẽ vòng đời của bướm. Cho biết tên kiểu phát triển của bướm....
Đề bàiCâu 1: Giải phẩu mặt cắt ngang thân sinh trưởng sơ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trongthân là:a/ Vỏ " Biểu bì " Mạch rây sơ cấp " Tầng sinh mạch " Gỗ sơ cấp " Tuỷ.b/...
Đề bàiCâu 1: Sinh trưởng của cơ thể động vật là:a/ Quá trình tăng kích thước của các hệ cơ quan trong cơ thể.b/ Quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng kích thước và số lượng của...
Đề bàiCâu 1 (5 điểm). Phân biệt sinh trưởng và phát triển? Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật?Câu 2 (5 điểm). Hoocmon thực vật là gì?...
Đề bàiCâu 1: Giải phẩu mặt cắt ngang thân sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là: a/ Bần " Tầng sinh bần " Mạch rây sơ cấp " Mạch rây thứ cấp " Tầng...
Đề bàiA.TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Câu 1.Quan sát  mặt cắt ngang thân,  sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân làA. Bần → tầng sinh bần → mạch rây thứ cấp → tầng phân sinh bên →...
Đề bàiA.TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Câu 1. Đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp làA.  làm tăng kích thước chiều dài của câyB. diễn ra hoạt động của tầng sinh bầnC. diễn ra cả ở cây Một lá mầm và...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Câu 1.  Cho các bộ phận sau:⦁ đỉnh dễ⦁ Thân⦁ chồi nách⦁ Chồi đỉnh⦁ Hoa⦁ LáMô phân sinh đỉnh không có ởA. (1), (2) và (3)B. (2), (3) và (4)C. (3), (4) và (5)D. (2), (5)...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Câu 1.  Sinh trưởng thứ cấp là sự tăng trưởng bề ngang của câyA. do mô phân sinh bên của cây thân thảo tạo raB. do mô phân sinh bên của cây thân gỗ tạo raC....
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Câu 1. Hãy xác định chú thích hình vẽ sau đây đúng hay sai 1 -  gỗ lõi2 -  tầng phân sinh bên3 -  gỗ dác4 -  mạch rây thứ cấp5 -  bần6 -  tầng sinh bầnPhương...