Bài 41. Ankađien


Kết luận nào sau đây là không đúng?A. Ankađien là những hiđrocacbon không no mạch hở, phân tử có 2 liên kết đôi C=C.B. Ankađien có khả năng cộng hợp hai phân tử hiđro.C. Những hiđrocacbon có khả năng cộng...
Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankađien liên hợp có 5 và 6 nguyên tử cacbon trong phân tử.Giải:\({C_5}{H_8}:\)                    \({C_6}{H_{10}}:\)
Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành sản phẩm chính:a) Khi cho butađien và isopren tác dụng với dung dịch HBr ở \( - {80^o}C\).b) Khi tách hiđro để điều chế các ankađien liên hợp từ các...
Đốt cháy hoàn toàn 3,40 g một ankađien liên hợp X, thu được 5,60 lít khí \(C{O_2}(dktc)\). Khi X cộng hiđro tạo thành isopentan. Tên gọi của X làA. penta-1,3-đien                     ...
Đốt cháy hoàn toàn 6,80 gam một ankađien A thu được hốn hợp sản phẩm hơi gồm 11,20 lít khí \(C{O_2}\) (đktc) và m gam nước. Dẫn hỗn hợp sản phẩm qua bình (l) đựng dung dịch axit sunfuric đặc...