Bài 41: Ankanđien


a) Hãy phân biệt các khái niệm polien, đien và ankađienb) Đien được phân loại như thế nào? Mỗi loại cho 1 thí dụ.c) Viết công thức phân tử chung của ankađien, so sánh với công thức của ankan và...
a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankađien đồng phân và có công thức phân tử: \({C_4}{H_6}\)  và \({C_5}{H_8}\)b*)Đồng phân cấu tạo nào của pentađien có thể tồn tại dưới dạng các đồng phân hình học? Viết...
Nhiệt phân hỗn hợp buta, but-1-en và but-2-en người ta thu được buta-1,3-đien với hiệu suất 80% (theo số mol). Hãy tính khối lượng polibutađien thu được từ 1000  (27 \(^oC\), 1 atm) hỗn hợp khí trên, biết rằng phản...
Nhiệt phân nhựa cây gutta peccha người ta thu được một chất lỏng A chứa 88,23% C; 11,76% H. Tủ khối hơi của A só với nitơ bằng 2,43. Cứ 0,340 g A phản ứng với brom dư thì cho...
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng khi cho buta-1,3- đien và isopren lần lượt tác dụng với \({H_2},C{l_2}\) theo tỉ lệ mol ankađien: tác nhân =1:1 và ankađien: tác nhân =1:2b) Vì sao phản ứng hóa học...
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau đây:a) 4 nguyên tử C của buta-1,3- đien cùng nằm trên một đường thẳng  [ ]b) 4 nguyên tử C của buta-1,3- đien cùng...