Bài 41 : Cấu tạo vũ trụ


41.1. Đường kính Trái Đất làA. 1 600 km.          B. 3 200 km                C. 6 400 km.           D. 12 800 km.41.2. Trục quay của Trái...
41.7. Mặt Trời thuộc loại saoA. trắt trắngB. kềnh đỏ.C. trung bình giữa trắt trắng và kềnh đỏ.D. nơtron.41.8. Đường kính của một thiên hà vào cỡA. 10 000 năm ánh sáng                 ...
41.12. Nghiên cứu độ lớn các bán kính quỹ đạo của các hành tinh trong hệ Mặt Trời, Bô-đơ đã tìm ra quy luật sau (chuỗi Bô-đơ)03612244896              Chuỗi số này gồm số 0 đứng trước một cấp số nhân có số hạng...
41.13. Hãy ghép các phần A, B, C. D với các phần tương ứng a, b, c, d để thàn những câu có nội dung đúng.A. Mặt Trời là một ngôi sao có màu vàng. Nhiệt độ mặt ngoài của...
41.14 Ghép các phần A, B, C, D với các phần tương ứng a, b, c, d để thà những câu có nội dung đúng.A. Thiên hà...          B. Punxa...           C. Quaza...             D. Hốc đen...a)  ...