Bài 41. Độ tan của một chất trong nước – Hóa học 8


I. Lý thuyết cần nhớ:1. Tính tan của các hợp chất trong nước:Bazơ: phần lớn các bazơ không tan, trừ NaOH, KOH, Ba(OH)2.Axit: hầu hết các axit tan được, trừ H2SiO3.Muối: Các muối nitrat đều tan.Phần lớn các muối clorua...
Đề bàiHãy chọn câu trả lời đúng.Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:A. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung dịchB. Số gam chất đó có thể tan trong 100...
Đề bàiKhi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:A. Đều tăng;                   B. Đều giảm;                      C. Phần lớn...
Đề bàiKhi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước:A. Đều tăng; B. Đều giảm;C. Có thể tăng và có thể giảm;D. Không tăng và cũng không giảm.Lời giải chi tiếtĐáp án A
Đề bàiDựa vào đồ thị về độ tan của các chất rắn trong nước (hình 6.5), hãy cho biết độ tan của các muối NaNO3, KBr, KNO3, NH4Cl, NaCl, Na2SO4 ở nhiệt độ 100C và 600C.Lời giải chi tiếtTừ điểm nhiệt...
Đề bàiXác định độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 180C. Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 53 g Na2CO3 trong 250 g nước thì được dung dịch bão hòa.Phương pháp giải - Xem chi tiếtTính số gam của muối Na2CO3 trong...