Bài 41. Độ tan của một chất trong nước – Tài liệu Dạy-học Hóa …


Đề bài Độ tan của chất khí trong nước.Học sinh học các thông tin dưới đây, nhận xét, thảo luận và rút ra kết luận về độ tan của khí cacbon ddioxxit ( \(C{O_2}\) ) trong nước.“ trong công nghệ sản...
Đề bàiHãy chọn câu trả lời đúng.a) Độ tan là số gam chất tanA. có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa.B. có thể tan trong 100 gam nước tạo thành dung dịch bão...
Đề bàiỞ \({25^0}C\), 300 gam nước hòa tan được 108 gam NaCl tạo thành dung dịch bão hòa. Xác định độ tan của NaCl ở nhiệt độ này.Lời giải chi tiết300 gam nước hòa tan được 108 gam NaCl.100 gam...
Đề bàiỞ \({40^0}C\), độ tan của KCl là 40 gam. Hãy tính khối lương KCl trong 450 gam dung dịch bão hòa KCl ở nhiệt độ này.Lời giải chi tiếtGọi X là số gam KCl có trong 450 gam dung...
Đề bài Dựa vào đồ thị về độ tan của các chất rắn trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ ( Hình 6.12). Hãy cho biết độ tan của các muối \(NaN{O_3}\), KBr, \(KN{O_3},N{H_4}Cl,NaCl,N{a_2}S{O_4}\)  ở \({10^0}C\)  và \({60^0}C\). Lời giải chi...
Đề bài Biết độ tan của KCl ở  \({20^0}C\) là 34 gam. Một dung dịch KCl nóng có chứa 59 gam KCl trong 130 gam nước được làm lạnh về nhiệt độ \({20^0}C\).Hãy cho biết.a) có bao nhiêu gam KCl tan...
Đề bàiBiết độ tan của \(KCl{O_3}\) ở \({80^0}C\)  là 40 gam, và ở \({20^0}C\) là 8 gam. Hỏi có bao nhiêu gam muối \(KCl{O_3}\) bão hòa từ \({80^0}C\) xuống  \({20^0}C\).Lời giải chi tiếtGọi số gam  \(KCl{O_3}\) trong 350 gam dung...
Đề bàiThí nghiệm về tính tan của chất. Dụng cụ và hóa chất: - 2 ống nghiệm, kẹp ống nghiệm, đũa thủy tinh, giấy lọc, 2 tấm kính. - Bột canxi cacbonat (\(CaC{O_3})\), muối ăn ( NaCl), nước cất. Chuẩn...
Đề bàiTính tan của một số axit, bazơ, muối trong nước.Lời giải chi tiết
Đề bàiĐịnh nghĩa độ tan. Ở \({25^0}C\), 150 gam nước hòa tan được 54 gam NaCl tạo thành dung dịch bão hòa. Em hãy tính số gam NaCl cần phải hòa tan trong 100 gam nước để được dung dịch...
Đề bàiCác nhóm học sinh phân công nhiệm vụ, tiến hành thí nghiệm.a) Độ tan của chất rắn trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ.Thí nghiệm: Dụng cụ và hóa chất- cốc 200ml, đũa thủy tinh, đèn cồn, giá đỡ,...