Bài 41. Hiện tượng tự cảm


Hãy thành lập công thức (41.2).Hướng dẫn: Sử dụng các còng thức (41.1) và (29.3)GiảiTừ công thức (29.3):\(B = 4\pi {.10^{ - 7}}nI\) (với \(n = {N \over l}\) : số vòng dây trên 1 mét chiều dài ống dây).Công thức...
Có thể áp dụng công thức (41.2) cho ống dây ở hình 41.3a, hay ống dây ở Hình 41.3b SGK, hoặc cả hai ống dây được không?GiảiCông thức \(L = 4\pi {.10^{ - 7}}{n^2}V\) chỉ dùng áp dụng cho ống dây...
Chọn phương án đúng  Sự biến đổi của dòng điện trong một mạch điện theo thời gian được cho trên hình  41.4. Gọi suất điện động tự cảm trong khoảng thời gian từ 0s đến 1s là e1, từ 1s đến...
Tính hệ sô tự cảm của một ống dây dài 50cm, diện tích tiết diện ngang của ống là 10cm2. Cho biết ống dây có 1000 vòng dây.Giải\(l\) = 50cmS = 10 cm2N = 1000 vòng\(V=S.l=10.50=500\) cm3Ta có hệ số tự...
Một ống dây dài được quấn với mật độ 2000 vòng/m. Ống có thể tích 500cm3. Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc, dòng điện trong ống biến đổi theo thời gian như đồ...
Sau khi đóng khóa K ít lâu, độ sáng hai bóng đèn Đ1 và Đ2 trên hình 41.1 có giống nhau không? Giải thích tại sao?GiảiKhi đóng khoá K đèn Đ1 sáng lên ngay lập tức, còn đèn Đ2 sáng lên...