Bài 41. Một số hợp chất của sắt


Bài 2. Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh rằng các oxit sắt (II) là oxit bazơ, các hidroxit sắt (II) là bazơ (viết phương trình hóa học).Giải: \(\eqalign{ & FeO + 2HCl\buildrel {} \over \longrightarrow FeC{l_2}...
Bài 1a) Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II) là gì? Dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh cho điều đã khẳng định (viết phương trình hóa học).b) Tính chất hóa học chung cho...
Bài 3. Viết các phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa hoc sau:Giải: \(\eqalign{ & 1)\;3Fe + 2{O_2}\buildrel {t_{}^0} \over \longrightarrow F{e_3}{O_4}. \cr & 2)\;3F{e_3}{O_4} + 8Al\buildrel {t_{}^0} \over \longrightarrow 4A{l_2}{O_3} + 9Fe \cr & 3)\;Fe{\rm{ }} +...
Bài 4. Hòa tan \(10\) gam \(FeS{O_4}\) có lẫn tạp chất là \(F{e_2}{(S{O_4})_3}\) trong nước, được \(200{\rm{ }}\;c{m^3}\) dung dịch. Biết 20 cm3 dung dịch này được axit hóa bằng \({H_2}S{O_4}\) loãng làm mất màu tím của \(25{\rm{ }}c{m^3}\) dung dịch \(KMn{O_4}0,03M\).a) Viết phương trình...