Bài 41. NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ


8.8. Không thể nhận biết các khí CO2, SO2 và O2 đựng trong các bình riêng biệt nếu chỉ dùngA. nước brom và tàn đóm cháy dở.B. nước brom và dung dịch Ba(OH)2.C. nước vôi trong và nước brom.D. tàn...
Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các khí: O2, O3, NH3, HCl và H2S đựng trong các bình riêng biệt.Hướng dẫn trả lời:Dùng giấy quỳ tím ẩm: HCl và H2S làm đổi màu quỳ tím thành đỏ ;...
Để khử khí H2S trong phòng thí nghiệm có thể dùng chất nào?Hướng dẫn trả lời:Dùng dung dịch NH3 hoặc khí NH3 dư.
Khí X điều chế từ H2 và Cl2 ; khí Y điều chế bằng cách nung nóng KMnO4 ; khí Z sinh ra do phản ứng của Na2S03 với axit HCl ; khí A sinh ra khi nung đá vôi...
Trong quá trình sản xuất NH3 thu được hỗn hợp gồm ba khí: H2, N2 và NH3. Trình bày phương pháp hoá học để chứng tỏ sự có mặt của mỗi khí trong hỗn hợp.Hướng dẫn trả lời:Dùng giấy quỳ...