Bài 41: Nhiên liệu


41.1.   Hãy giải thích các hiện tượng sau:a)  Khi quạt gió vào bếp củi vừa bị tắt, lửa sẽ bùng cháy.b)  Khi quạt gió vào ngọn nến đang cháy, nến sẽ tắt.Trả lời              a)...
41.2.   Có thể dùng đèn dầu hỏa thay cho đến con trong phòng thí nghiệm bằng cách lắp thêm một ống hình trụ bằng kim loại có đục nhiều lỗ (hình 4.1). Khi đó đèn cháy sẽ không sinh ra muội...
41.3.   Đèn đất là loại đèn dùng nhiên liệu là C2H2 để thắp sáng. Để ngọn lửa cháy sáng và có ít muội than, người ta khoan vài lỗ nhỏ ở sát đầu ống nơi khí thoát ra và cháy.Hãy giải...
41.4.   Biết 1 mol khí etilen khi cháy hoàn toàn toả ra một nhiệt lượng là 1423 kJ, còn 1 mol khí axetilen khi cháy toả ra 1320 kJ.a)  Hãy tính nhiột lượng toả ra khi đốt cháy 1 kg...
41.5.   Tính khối lượng khí C02 tạo ra và khối lượng khí O2 cần dùng khi đốt cháy hoàn toàn 40 kg khí CH4.Trả lời                             Phương...