Bài 41: Phenol


8.21. Chất nào không phải là phenol?A. B. C. D. 8.22. Chất  có tên là gì? A. 4-metylphenol                            B. 2-metylphenol •C. 5-metylphenol      D. 3-metylphenolHướng dẫn trả lời:8.21. B8.22. D
8.23. Viết phương trình hoá học của phản ứng (nếu có) khi cho C6H5-OH và C6H5CH2-OH tác dụng với:1. Na;2. Dung dịch NaOH ;3. Dung dịch HBr (có mặt \({H_2}S{O_4}\) đặc, đun nóng).Ghi tên các chất hữu cơ có trong phương...
8.24. Chứng minh rằng trong phân tử phenol C6H5OH, gốc -C6H5 đã có ảnh hưởng đến tính chất của nhóm -OH và nhóm -OH đã có ảnh hưởng đến tính chất của gốc -C6H5.Hướng dẫn trả lời:- So sánh C2H5OH...
8.25. Sục khí cacbonic vào dung dịch natri phenolat ở nhiệt độ thường, thấy dung dịch vẩn đục, sau đó đun nóng dung dịch thì dung dịch lại trong. Giải thích những hiện tượng vừa nêu và viết phương trình...
8.26. Hỗn hợp M gồm ancol metylic, ancol etylic và phenol. Cho 14,45 g M tác dụng với Na (lấy dư), thu được 2,806 lít H2 (ở 27 °C và 750 mm Hg). Mặt khác 11,56 g M tác dụng vừa...
8.27. Để đốt cháy hoàn toàn 2,70 g chất hữu cơ A phải dùng vừa hết 4,76 lít 02 (đktc). Sản phẩm thu được chỉ có C02 và H20 trong đó khối lượng C02 hơn khối lượng H20 5,9 g.1....