Bài 41. Phenol


Đề bàiGhi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:a) Phenol C6H5-OH là một rượu thơmb) Phenol tác dụng được với natri hidroxit tạo thành muối và nước.c) Phenol tham gia phản ứng thế brom...
Đề bàiTừ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau:2,4,6-tribomphenol (1); 2,4,6-trinitrophenol (2).Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCó thể điều chế...
Đề bàiCho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc)a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi...
Đề bàiCho từ từ phenol vào nước brom (1) ; stiren vào dung dịch brom trong CCl4 (2). Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học.Lời giải chi tiết
Đề bàiSục khí CO2 vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch vẩn đục, trong dung dịch có NaHCO3 được tạo thành. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và giải thích. Nhận xét về tính axit của phenol.Phương...
Đề bàiViết các phương trình hóa học điều chế: phenol từ benzen (1);  stiren từ etylbenzen (2). Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCó thể viết phương trình điều chế theo...
1. Phenol là những hợp chất hữu cơ thu được khi thay thế nguyên tử hidro trong vòng  bằng nhóm hidroxyl (OH)Cần phân biệt phenol và ancol thơm2. Tính chất hóa họca)      Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm...