Bài 41: Quá trình hình thành loài


Đề bàiPhân tích vai trò của điều kiện địa lí, cách li địa lí và chọn lọc tự nhiên trong phương thức hình thành loài bằng con đường địa lí thông qua một ví dụ cụ thể.Lời giải chi tiếtVí...
Đề bàiNêu đặc điểm của sự hình thành loài bằng con đường sinh thái, cho ví dụ minh hoạ. Vì sao phương thức này thường gặp ở thực vật và những nhóm động vật ít di động xa?Lời giải chi...
Đề bàiNêu các cơ chế hình thành loài bằng đột biến lớn. Vì sao hình thành loài bằng đa bội hoá hay gặp ở thực vật, ít gặp ở động vật?Lời giải chi tiếtCó những trường hợp sự hình thành...
Đề bàiNêu thực chất của quá trình hình thành loài mới và vai trò của các nhân tố tiến hoá, các cơ chế cách li đối với quá trình này.Lời giải chi tiết- Thực chất của hình thành loài là...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội là phương thức thường được thấy ởA. thực vật.B. động vật di chuyển xa.C. động vật ít di chuyển xa.D. động...