Bài 41 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 41a) \(y = 2x\left( {1 - {x^{ - 3}}} \right);\)          b) \(y = 8x - {2 \over {{x^{{1 \over 4}}}}};\) c) \(y = {x^{{1 \over 2}}}\sin \left( {{x^{{3 \over 2}}} + 1} \right);\)      d) \(y = {{\sin \left( {2x + 1} \right)} \over...

  Bài 41

  a) \(y = 2x\left( {1 – {x^{ – 3}}} \right);\)          b) \(y = 8x – {2 \over {{x^{{1 \over 4}}}}};\)
  c) \(y = {x^{{1 \over 2}}}\sin \left( {{x^{{3 \over 2}}} + 1} \right);\)      d) \(y = {{\sin \left( {2x + 1} \right)} \over {{{\cos }^2}\left( {2x + 1} \right)}};\)

  Giải

  a) \(\int {2x\left( {1 – {x^{ – 3}}} \right)} dx = \int {\left( {2x – 2{x^{ – 2}}} \right)dx = {x^2} + {2 \over x} + C} \)

  b) \(\int {\left( {8x – {2 \over {{x^{{1 \over 4}}}}}} \right)dx = } \int {\left( {8x – 2{x^{ – {1 \over 4}}}} \right)} dx = 4{x^2} – {8 \over 3}{x^{{3 \over 4}}} + C\)

  c) Đặt 

  \(\eqalign{
  & u = {x^{{3 \over 2}}} + 1 \Rightarrow du = {3 \over 2}{x^{{1 \over 2}}}dx \Rightarrow {x^{{1 \over 2}}}dx = {2 \over 3}du \cr
  & \int {{x^{{1 \over 2}}}\sin\left( {{x^{{3 \over 2}}} + 1} \right)dx = {2 \over 3}\int {\sin udu = – {2 \over 3}\cos u + C = – {2 \over 3}\cos \left( {{x^{{3 \over 2}}} + 1} \right)} + C} \cr} \)

  d) Đặt \(u = \cos \left( {2x + 1} \right) \Rightarrow du =  – 2\sin \left( {2x + 1} \right)dx \Rightarrow \sin \left( {2x + 1} \right)dx =  – {1 \over 2}du\)

  Do đó \(\int {{{\sin \left( {2x + 1} \right)} \over {{{\cos }^2}\left( {2x + 1} \right)}}} dx =  – {1 \over 2}\int {{{du} \over {{u^2}}} = {1 \over {2u}} + C = {1 \over {2\cos \left( {2x + 1} \right)}}}  + C\)